تاریخ هنر ایران

هنر هخامنشی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. حجاری و پیکر تراشی. صنایع دستی. معماری. با انقراض دولت عیلام توسط. آشور بانیپال فرمانرواى قهّار. آشور در سال ۶۴۵ ق. م زمینه براى به. قدرت رسیدن اقوام آریایى ماد و. پارس فراهم شد. پارس‌ها با استقرار در. خوزستان، شوش را به‌عنوان پایتخت. خویش قرار دادند و مادها در اطراف. همدان ساکن شدند. در ۵۵۹ ق. م کوروش پادشاه ماد را. مغلوب کرد و امپراطورى خود را از. آسیاى صغیر تا خلیج‌فارس بسط داد و. دو کشور آشور و بابل را ضمیمهٔ. ایران کرد و سپس به آباد کردن مملکت. و ساختن بناهاى عظیم پرداخت. عالى

هنر هخامنشی

ادامه مطلب ...
هنر قاجاریه

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. سایر هنر‌ها. معماری. نقاشی. بعد از صفویه به‌خاطر. نابسامانى‌هاى اوضاع سیاسی،. اجتماعى و اقتصادى و تضعیف. پشتوانه فرهنگى و عدم جهت‌گیرى. مشخص، راه تقلید آگاهانه یا. ناآگاهانه از هنر اروپایى گشوده. شد. و روح خلاق ایرانى از توان افتاد. هنرها در زمان قاجار ادامهٔ. مشخص هنرهاى قبل از خود نبود و. به‌نوعى نمایشگر جدایى فرهنگ. ایرانى از سنت‌ عظیم اسلامى بود و. به‌طورکلى در سطح نازل‌ترى نسبت. به هنر ادوار قبل از خود قرار داشت و. داراى شکوه و عظمت پیشین نبود. در زمان فتحعلى‌شاه دومین. شاه ق

هنر قاجاریه هنر در قاجاریه

ادامه مطلب ...
هنر صفوی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. سایر هنر‌ها. معماری. نقاشی. در اوایل قرن دهم هجرى یعنى در. بحبوحهٔ ضعف بازماندگان گورکانان. ایران و دوران ملوک‌الطوایفی، این. سرزمین و حملات پى‌درپى عثمانیان. به این آب و خاک، دودمان صفویه پا بر. صحنهٔ روزگار نهاد. پادشاهان این. سلسله توانستند با در آمیختن مذهب. و سیاست حکومتى واحد با قدرتى عظیم. در ایران بوجود آورند و دست دشمنان. این سرزمین را از سرحدات آن کوتاه. کنند. مذهب تشیع که از مذاهب مهم. اسلامى در این سرزمین بود، در زمان. سلطنت شاه‌اسماعیل مذهب رسمى دولت. صفوى اعلام شد.

ادامه مطلب ...
هنر سلجوقی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. سفالگری و فلزکاری. معماری. نگارگری. هنر سلجوقی(۲). هنر سلجوقی(۳). دورهٔ سلجوقى در هنر ایران. شامل سال‌هایى است که این سلسله در. ایران و آناتولى صاحب قدرت شدند و. نیز شامل ادواى است از نابسامانى و. انحطاط تاریخ سلجوقیان در ایران. که به این ترتیب دو سده به طول. انجامید. نوآورى‌هاى معم��ران ایرانى. در این دوره از هند تا آسیاى صغیر. نتایج و پى‌آمدهاى وسیعى در بر. داشت؛ و هنرمندان در گسترهٔ وسیعى. از هنرها، شامل نساجى و سفالگری،. عاجکاری، فلزکارى با ویژگى‌هاى. منطقه‌اى آثار ماندگارى را خ

هنر سلجوقی

ادامه مطلب ...
هنر ساسانی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. پیکر‌تراشی نقاشی و موزائیک. سفالگری فلزکاری و شیشه سازی. معماری. منسوجات. سرزمین فارس مهد ساسانیان و. از مراکز مهم سلطنت هخامنشى بود. در. سال ۲۲۴ بعد از میلاد اردشیر. بابکان از خطّهٔ فارس بر اردوان. پنجم پادشاه اشکانى غلبه یافت و. امپراطورى مقتدرى را بنیان نهاد. که تا سال ۶۴۲ بعد از میلاد با قدرت. تمام بر منطقهٔ پهناورى از سوریه. تا شمال غربى هند فرمانروایى داشت. و نفوذ هنرى و فرهنگیش تا فواصلى. دور فراسوى مرزهاى کشورش گسترش. یافت. چنان‌که اثر نقش و نگارهاى. ساسانى بر هنر آسیاى م

هنر ساسانی

ادامه مطلب ...
هنر دوران اسلامی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. سفال‌گری شیشه‌گری و فلزکاری. معماری. منسوجات. نقاشی. تاریخ هجرت حضرت محمد (صلّى. الله علیه وآله وسلم) از مکه به. مدینه که به‌عنوان مبدأ تاریخ. مسلمانان قرار گرفته، مطابق است. با ۶۲۲ بعد از میلاد مسیح. پس از رحلت. پیامبر اسلام در سال ۱۱ هجرى قمرى. خلفاى راشدین در مرکز مدینه رهبرى. مسلمانان را به‌دست گرفتند. با. قبول خلافت توسط حضرت على. (علیه‌السلام) در سال ۳۶ هـ . ق کونه. پایتخت قرار گرفت و با شهادت آن. حضرت در سال ۴۰ هـ . ق خلافت به معاویه. رسید و پایتخت به دمشق منتقل شد. جانشی

هنر دوران اسلامی هنر اسلامی دوران اسلامی

ادامه مطلب ...
هنر تیموری

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. خشنویسی و تجلید. سفال‌گری فلزکاری حکاکی و حجاری. معماری. نقاشی. تیمور در اواخر قرن هشتم هجرى. به ایران حمله کرد و سمرقند را. پایتخت خویش قرار داد. هنر تیمورى. هنرى بود که در ماوراءالنهر و شرق. ایران در زمان تیمورلنگ و به‌طور. همزمان در غرب ایران تحت حکومت. سلسله‌هاى ترکمان‌ها به اوج خود. رسید. مکتب هرات که نشانگر هنر این. دوره به‌خصوص در نقاشى است، در هنر. مغولان هند تأثیرى قاطع به‌جاى. نهاد. تیمور بعد از تسلط بر ایران و. ویرانى آن آن و نیز جنوب روسیه،. شمال غربى هند، سوریه، عرا

هنر تیموری

ادامه مطلب ...
هنر پیش از تاریخ

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. هدف تاریخ هنر عبارت است از. شناخت و ارزیابى هنر از هر زمان و. مکانى که آمده باشد. هنر و تاریخ. تنها در عرصهٔ فرهنگ این‌چنین در. کنار هم قرار مى‌گیرند. هر اثر هنرى. رویدادى است پایدار؛ این اثر. متعلق به هر دوره‌اى که باشد، تا. مدت‌هاى مدید پس از روزگار خویش. باقى مى‌ماند و به حیاتش ادامه. مى‌دهد. اثر هنرى همزمان یک شى‌ء و. یک رویداد تاریخى به شمار مى‌آید. قدمت تمدن و فرهنگ در خطّهٔ. فلات ایران به چند هزار سال قبل از. ورود آریائى‌ها باز مى‌گردد. اقوام آریایی، احتمالاً از اوایل. هز

هنر تاریخ

ادامه مطلب ...
هنر ایلخانی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. سفالگری و فلزکاری. معماری. نقاشی. در اوایل قرن هفتم هجرى. مغولان ایران را اشغال کردند و پس. از چندى که در ایران بودند تحت. تأثیر و فرهنگ ایرانى قرار گرفتند. سلسلهٔ ایلخانان مغول،. دوره‌اى را در هنر ایران آغاز کرد. که تأثیرات زیادى از هنر شرق دور. گرفت. ایران در زمان فتوحات مغول،. یک گذشتهٔ فرهنگ اسلامى بالغ بر. پانصد سال را از سرگذرانده بود. با. پذیرش دین اسلام از جانب مغولان،. احداث بناهاى مذهبى و یا ترسیم. خرابى‌هاى گذشته آغاز شد. و آنها. این فرهنگ اسلامى را جذب نمودند. به‌دلی

هنر ایلخانی

ادامه مطلب ...
هنر اشکانی و پارتی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. آثار سفالی و فلزی. معماری حجاری و نقاشی. اسکندر مقدونى در سال ۳۳۱ ق. م. به سوى ایران لشکرکشى کرد و پس از. چند پیروزیِ بزرگ، سلسلهٔ هخامنشى. را منقرض و سراسر ایران را تسخیر. نمود. فتوحات اسکندر راه را براى. نفوذ هر چه بیشتر غرب گشود و در هنر. ایرانى شکاف ایجاد نمود. سلوکیان. که از جانشینان اسکندر محسوب. مى‌شدند و بخش اعظم امپراطورى. هخامنشى را تصاحب کرده بودند،. سلسله‌اى را بنا نهادند و پس از آن. گرایش یونانى در فرهنگ و هنر ایران. پدید آمد و فضاسازى سه بعدی،. جامه‌پردازى و نمایش حا

هنر اشکانی پارتی اشکانی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه